top of page

生意賣盤簡介

CAY087

資產轉讓 即接即做

行業

食品工場

地區

香港仔

每月銷售

不適用

每月盈利

不適用

回本期

不適用

參與度

全職

HK$398,000

投資金額

​賣盤亮點

  • 牌照齊,即頂即做

  • 交通方便,人流絡繹不絕

  • 東主願意傳授多年營運心得

  • 租金營運成本低,壓力不大

出售原因

東主有它生意發展

聯絡客戶經理

Phone Call 2.png
WhatsApp.png

加入睇盤清單

Add to Favorite.png
bottom of page